Gijsbert Coenen, 1622

Name
Gijsbert /Coenen/
Civil marriage
Residence
Address: Loosdorp
English King
English King
James I
from March 24, 1603 CE (April 3, 1603) to March 27, 1625 CE (April 6, 1625) (3 years after death)
Death
after 1622
Note

- 31.1.1611, Heijndrick Dircks vervolgt Gijsbert Coenen voor fl. 96:=:=. 14.2.1611 Panding. 14.3.1611 "Heijmerik Dircks eijgent op Gijsbet Coenen ende wijst aen gereet cum exp." R.A. Leerdam inv.nr. 137, fo. 5, 31.1.1611, fo. 7, 14.2.1611, fo. 19, 14.3.1611.
- 8.4.1611 "Tusschen den schoutens van der Heren wegen mitsgaders Lauwerens Jans Verhups ende Willem Coenen als waerslijeden van de polder van Hoog Oosterwijck eijsschers op ende jegens Gijsbert Coenen, Peter Dircks ende Jan Maertens. (...) Schepenen (...) accorderen de partijen de versochte metinge op ten thijenden wech in questie."R.A. Leerdam inv.nr. 137, fo. 24v, 8.4.1611.
- 28.1.1614 "Tusschen mr. Beerent Roep eijscher ter eenre ende Ghijsbert Coenen gedaegde ter andere sijde; schepenen gehoort hebbende d'allegatie van parthijen wijsen huerluijden over ende wederom aen goede mannen." 10.2.1614 wordt deze opdracht door de schepenen herhaald.R.A. Leerdam, inv.nr. 142, fo. 3, 28.1.1614, fo. 10, 10.2.1614.
- 28.1.1614 Frans Adriaensz. Cool vervolgt Gijsbert Coenen voor fl. 45:=:= ter goede rekeninge; cum expensis. 1.2.1614 en 10.2.1614 cum expensis. 10.3.1614 Hun zaak wordt verwezen naar commissarissen.R.A. Leerdam inv.nr. 142, fo. 3v, 28.1.1614, fo. 6, 1.2.1614, fo. 9v, 10.2.1614, fo. 22v, 10.3.1614.
- 10.2.1614 Aert Otten de Feijter contra Gijsbert Coenen. "Schepenen condemneeren den gedaegde den eijser sijne geeijste penningen op te leggen ende te betalen.R.A. Leerdam inv.nr. 142, fo. 10v, 10.2.1614.
- 10.2.1614 Aert Otten vervolgt Gijsbert Coenen voor fl. 10:6:=; cum expensis. 10.3.1614 panding; cum expensis.R.A Leerdam inv.nr. 142, fo. 11, 20.2.1614, fo. 22, 10.3.1614.
- Hij heeft 29.3.1614 2 hont grondbezit op Oosterwijck, gemeen met Adriaan Aderiaensz., burger Leerdam, gelegen van de Lingedijk tot de halve tiendweg, boven en beneden Geeriken Ruijters. Hij heeft 14.5.1614 grondbezit op Loosdorp onder Leerdam: "seeckere derdalve margen ende anderhalff hondt lants leggende op Leusdorp, streckende voor vant Meijntsche Kilspit aff tot Claes Willemsen halven dwarssloot toe, daer boven leggende is het Kercke weer van Leerdam ende beneden Peeter Dircxsen en Gijsbert Coenen cum suis." 5.1.1615 wordt over hetzelfde perceel gesproken, maar dan blijkt er een huis en hofstad op te staan.R.A. Leerdam inv.nr. 142, fo. 28, 28v, 29.3.1614.